หลักสูตร หลักสูตร เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย


ประเภทวิชา      อุตสาหกรรม
สาขาวิชา         ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส              11313  
หลักสูตร        เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย     หลักสูตร  200  ชั่วโมง 
                   Indoor Electrical Device Installation and Electric Wiring with Cable Tie Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย
๒. มีทักษะในการปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความอดทน รอบคอบ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเขียนแบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้า และใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสายด้วยความปลอดภัย  งานที่ใช้เครื่องมือในงานปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย  การเลือกใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ การเดินสายไฟและต่อสายไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างและเต้ารับ   อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ  การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า  การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าประมาณราคาวัสดุ ประมาณราคาค่าแรงในงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11313-01  ชื่อวิชา การปฏิบัติงานไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย                                     
รหัสวิชา  11313-02  ชื่อวิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย                             
รหัสวิชา  11313-03  ชื่อวิชา การประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร